Πολιτική Απορρήτου - FGL-eshop

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.monotikaylika.gr είναι εντελώς ελεύθερη για τον οποιοδήποτε χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να δηλώσει κάποιο προσωπικό δεδομένο. Παρόλα αυτά για να γίνει παραγγελία ή/και αγορά ο χρήστης θα χρειαστεί να δηλώσει προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α.).

Σε κάθε περίπτωση η όποια χρήση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006) για την «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και τροποποίηση του Ν.2472/1997). Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας. Η εταιρεία μας τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/μελών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένα μέλη και τα διαγράφει μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του χρήστη/μέλους και της εταιρείας.

Δεσμευόμαστε να μην πωλούμε ούτε να διαθέτουμε οποιαδήποτε δεδομένα σε οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς (εκτός της εταιρείας μας), εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη. Οι πληροφορίες του αρχείου αυτού δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή μισθώσουμε τις πληροφορίες αυτού του αρχείου σε οποιονδήποτε για διαφημιστικούς σκοπούς δίχως την συγκατάθεση του χρήστη. Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στο Νόμο 2472/1997.

Οι πληροφορίες που ζητάμε από το χρήστη/μέλος της ιστοσελίδας

Προσωπικά δεδομένα:
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (π.χ. το e-mail) μόνο όταν γίνει μέλος και προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποια παραγγελία ή εάν επιλέξει να λαμβάνει τα ενημερωτικά μας e-mail.

Πληροφορίες που αφορούν την παραγγελία/αγορά:
Τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει μια παραγγελία από ιδιώτη είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση και η φυσική του διεύθυνση για να γίνει η παράδοση από εμάς, καθώς και κάποια στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που είσαστε επαγγελματίας και χρειάζεται η έκδοση τιμολογίου, θα χρειαστούν ακόμα τα στοιχεία τιμολόγησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ κλπ).

Συναίνεση Χρήστη
Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται και συναινεί όπως η εταιρεία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της εταιρείας) από την επίσκεψη του χρήστη/μέλους στην ιστοσελίδα με σκοπό:

– την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους προϊόντων, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/μέλη του,
– την εν γένει ενημέρωση του χρήστη/μέλους,
– την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη/μέλους αναφορικά με τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας,
– την ενημέρωση του χρήστη/μέλους σχετικά με νέες προσφορές, προϊόντα κ.λπ.
– την τιμολόγησή του από την αγορά κάποιου προϊόντος και άλλες ενέργειες, όπως ενδεικτικά η αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών κ.λπ.),
– κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.
Online Συναλλαγές
Εφόσον από τους τρόπους πληρωμής επιλέξετε την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν έχει πρόσβαση ή αποθηκεύει τον αριθμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από την πιστωτική σας κάρτα. Όλες οι online συναλλαγές που πραγματοποιείται στο eshop μας είναι απόλυτα ασφαλείς και προστατευμένες.
Cookies
Η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η χρήση των Cookies είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/μέλους, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/μέλους, και την αναγνώριση χρηστών/μελών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/μέλη προσωποποιημένες πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των Cookies από την Google, εδώ.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την εταιρεία αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

Αρμοδιότητα
Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία, την εμφάνιση και τη χρήση εν γένει αυτής της ιστοσελίδας, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική Απορρήτου αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Όποια χρήση του www.monotikaylika.gr από τους χρήστες μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται στους νέους Όρους Χρήσης και την νέα Πολιτική Απορρήτου.